cropped-Screenshot-2023-04-19-at-02.15.44
gk title

Weg met de ideologie van oneindige economische groei!

cropped-Screenshot-2023-04-19-at-02.15.44

Weg met de ideologie van oneindige economische groei!

Waarom is economische groei levensgevaarlijk?

De ecologische crisis is een existentiële bedreiging voor het leven op aarde. Het IPCC schat dat we op de huidige weg hoogstwaarschijnlijk zelfs de grens van 2 graden zullen overschrijden ¹ en dat verschillende omslagpunten zullen worden overschreden ², waarna de opwarming van de aarde oncontroleerbaar zal versnellen en extreme weersomstandigheden de norm zullen worden, wat zal leiden tot massale uitsterving.³ Bovendien zijn met de ineenstorting van de biodiversiteit en allerlei vormen van vervuiling 6 van de 9 planetaire grenzen overschreden ⁴, wat onomkeerbare schade toebrengt aan het leven op aarde en de voedsel- en waterzekerheid in gevaar brengt. Geconfronteerd met de grootste uitdaging ooit voor de mensheid, moeten we onmiddellijk actie ondernemen om deze aanhoudende catastrofe te beperken.

Als Europese burgers dragen wij een zware verantwoordelijkheid voor deze catastrofe. De ecologische consumptie van de gemiddelde Europese burger is 2,8 maal groter dan het vermogen van onze planeet om zichzelf te regenereren ⁵, en 5 maal groter dan die van de gemiddelde Indiase burger.

Het belangrijkste obstakel dat tussen ons en de vereiste maatregelen staat is dit: het streven naar oneindige economische groei. Onze leiders proberen ons steeds te doen geloven dat dit verenigbaar is met de noodzakelijke ecologische overgang, maar er is geen empirische basis die erop wijst dat het mogelijk is het BBP wereldwijd en in voldoende mate los te koppelen van de druk op het milieu ⁸, en het is ook niet waarschijnlijk, schrijft het EMA, dat dit zal gebeuren.⁹ Onze politici zetten in op technologische vooruitgang om de crisis te verlichten, ook al zijn de gepresenteerde “groene technologieën” de zoveelste manier om de ongelijkheid te vergroten en bevindt een belangrijk deel van die technologieën zich nog in de testfase, waarbij het onzeker is of ze zelf wel milieuvriendelijk zijn. ¹⁰ De belofte dat economische groei leidt tot menselijk welzijn is ook gebroken: kijkend naar de afgelopen 40 jaar is er geen correlatie tussen economische groei en menselijke ontwikkeling zoals geletterdheid, levensverwachting en onderwijs.¹ Het BBP meet de welvaart van het kapitalisme, niet de welvaart van mensen. Willen we de winsten voor enkelen blijven versnellen of welzijn voor iedereen creëren? Er is maar één oplossing: drastisch minder produceren en consumeren.

In tegenstelling tot de planetaire grenzen is het economisch systeem geen natuurwet, maar een sociale constructie, en kan het getemd worden. Het wilde neoliberalisme dat ons leven beheerst is slechts een recente uitvinding; vroeger was de staat veel minder terughoudend om in te grijpen in de economie voor het algemeen belang, en veel terughoudender om in te grijpen ten voordele van het privé-kapitaal. Hoeveel maatregelen konden we niet nemen met de budgetten die tijdens de financiële crisis van 2008 of de Covid-19 pandemie aan de particuliere sector werden toegekend! En laten we ons geen illusies maken: het huidige op groei gerichte economische systeem heeft het verzadigingspunt bereikt en zou vroeg of laat instorten, zelfs zonder ecologische druk, dat hebben de financiële crisis en de covidepandemie pijnlijk duidelijk gemaakt. Het is aan ons om te kiezen tussen een gecontroleerde inkrimping van de sectoren die niet bijdragen aan de samenleving en een herwaardering van essentieel werk, of getuige te zijn van een verschrikkelijke ineenstorting van beide.

De ernst van de ecologische crisis vereist dat we het economisch systeem fundamenteel herzien om alle burgers binnen de grenzen van de planeet een fatsoenlijke levensstandaard te garanderen. Daarom roepen wij de regering van de EU op om groei als economische doelstelling op te geven en een sociaal rechtvaardig Europees ecologisch noodplan te lanceren om de economie fundamenteel te hervormen, onder democratische controle.

Eisen

1. Verbied consumentistische reclame

Ten eerste, verbied alle reclame voor en leg strengere kwaliteitsnormen op voor producten die schadelijk zijn voor het milieu. Uit een onderzoek uit 1990 bleek dat 85% van de Amerikaanse CEO’s toegaf dat reclame mensen “vaak” overhaalde om dingen te kopen die ze niet nodig hadden.¹² Zo is de textielindustrie verantwoordelijk voor 10% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en staat ze op de tweede plaats voor zowel waterverbruik als vervuiling door microplastics.¹³ En dat alles voor kleding die mogelijk na een paar keer gebruiken in de vuilnisbak belandt. Stel je voor wat voor positief effect een verbod op reclame en het opleggen van strenge kwaliteitsnormen aan deze sector zou hebben op het milieu!

2. Laat bedrijven de werkelijke kosten van hun activiteiten betalen

Ten tweede, de werkelijke kosten van producten in rekening brengen: de overheid moet alle subsidies aan vervuilende bedrijven intrekken en hen laten betalen voor hun milieuschade, niet alleen voor hun uitstoot van broeikasgassen, maar voor al hun misdaden tegen de levende wereld. De natuur voedt ons en houdt ons in leven, en dat moet een prijs hebben! Al het bespaarde geld moet worden overgeheveld naar sectoren die bijdragen aan ons welzijn… en onze overleving!

3. Verbied en beperk overconsumptie

Ten derde, om af te stappen van niet-duurzame consumptie. De meest vervuilende producten en diensten moeten worden verboden of het gebruik ervan moet worden beperkt. Door over te schakelen van rundvlees op vlees van niet-herkauwers of plantaardige eiwitten kunnen we 20% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen verminderen en een gebied vrijmaken dat gelijk is aan Canada, de VS en China samen.¹⁴ Neem ook de korteafstandsvluchten die verboden moeten worden, en de langeafstandsvluchten die gerantsoeneerd moeten worden. Dit kan gebeuren zonder enig verlies voor het menselijk welzijn. Iedereen moet het recht hebben om evenwichtig te eten en te reizen, maar misbruik moet ten koste van alles worden beperkt.

4. Middelen bundelen

Al deze maatregelen zullen de koopkracht van de burgers beïnvloeden. We kunnen onze levensstandaard handhaven, maar met minder spullen. In plaats van het oppotten van essentiële hulpbronnen voor occasioneel persoonlijk gebruik, zouden deze moeten worden behandeld als gemeengoed: gedeeld en onderhouden onder democratische controle voor eerlijk gebruik door iedereen. Dit zou moeten gelden voor alle basisgoederen, water, energie, vervoer, gereedschap, enz.

5. Creëer een soevereine burgervergadering

Alleen stabiele en vertrouwde democratieën die zorgen voor het algemeen welzijn kunnen een sociale beweging doen ontstaan die een systeeminstorting kan stoppen. België steunt de fossiele brandstofindustrie met 13,3 miljard euro per jaar. ¹⁵ In 2020 heeft zij slechts 1 van de 3 door de EU vastgestelde milieudoelstellingen gehaald ¹⁶ Dit toont ons dat onze politici ofwel incompetent zijn, ofwel liever onze toekomst opofferen voor de simpele winst van de rijken. Daarom eisen wij een soevereine volksvergadering die het volk het recht geeft over zijn toekomst te beslissen. De Franse Klimaatconventie toont ons dat dit werkt: haar 149 voorstellen zijn uitstekend! ¹⁷

Algemene opmerkingen

  • We vermijden de term degrowth om connotaties en misverstanden te vermijden. Ontgroening wordt gedefinieerd als de afname van consumptie en productie, niet van het BBP tegen elke prijs. Het maakt niet uit of de afnemende maatregelen het BBP positief of negatief beïnvloeden.
  • Wij stellen bewust geen alternatieve economische indicator voor het BBP voor om af te stappen van het idee dat er indicatoren moeten worden gebruikt. Het is aan de volksvergaderingen om hierover te beslissen.
  • De maatregelen die wij voorstellen zijn noodmaatregelen voor een eerste fase van de overgang. Het is aan de volksvergadering om te beslissen wat er daarna moet gebeuren, en met name hoe de uitvoerende macht radicaal transparant en verantwoordelijk kan worden gemaakt.

Referenties

Aanvullende bronnen