GrowthKills

Waarom is economische groei levensgevaarlijk?

De ecologische crisis is een existentiële bedreiging voor het leven op aarde. Het IPCC schat dat we op de huidige weg hoogstwaarschijnlijk zelfs de grens van 2 graden zullen overschrijden ¹ en dat verschillende omslagpunten zullen worden overschreden ², waarna de opwarming van de aarde oncontroleerbaar zal versnellen en extreme weersomstandigheden de norm zullen worden, wat zal leiden tot massale uitsterving.³ Bovendien zijn met de ineenstorting van de biodiversiteit en allerlei vormen van vervuiling 6 van de 9 planetaire grenzen overschreden ⁴, wat onomkeerbare schade toebrengt aan het leven op aarde en de voedsel- en waterzekerheid in gevaar brengt. Geconfronteerd met de grootste uitdaging ooit voor de mensheid, moeten we onmiddellijk actie ondernemen om deze aanhoudende catastrofe te beperken.

Als Europese burgers dragen wij een zware verantwoordelijkheid voor deze catastrofe. De ecologische consumptie van de gemiddelde Europese burger is 2,8 maal groter dan het vermogen van onze planeet om zichzelf te regenereren ⁵, en 5 maal groter dan die van de gemiddelde Indiase burger.

Het belangrijkste obstakel dat tussen ons en de vereiste maatregelen staat is dit: het streven naar oneindige economische groei. Onze leiders proberen ons steeds te doen geloven dat dit verenigbaar is met de noodzakelijke ecologische overgang, maar er is geen empirische basis die erop wijst dat het mogelijk is het BBP wereldwijd en in voldoende mate los te koppelen van de druk op het milieu ⁸, en het is ook niet waarschijnlijk, schrijft het EMA, dat dit zal gebeuren.⁹ Onze politici zetten in op technologische vooruitgang om de crisis te verlichten, ook al zijn de gepresenteerde “groene technologieën” de zoveelste manier om de ongelijkheid te vergroten en bevindt een belangrijk deel van die technologieën zich nog in de testfase, waarbij het onzeker is of ze zelf wel milieuvriendelijk zijn. ¹⁰ De belofte dat economische groei leidt tot menselijk welzijn is ook gebroken: kijkend naar de afgelopen 40 jaar is er geen correlatie tussen economische groei en menselijke ontwikkeling zoals geletterdheid, levensverwachting en onderwijs.¹ Het BBP meet de welvaart van het kapitalisme, niet de welvaart van mensen. Willen we de winsten voor enkelen blijven versnellen of welzijn voor iedereen creëren? Er is maar één oplossing: drastisch minder produceren en consumeren.

In tegenstelling tot de planetaire grenzen is het economisch systeem geen natuurwet, maar een sociale constructie, en kan het getemd worden. Het wilde neoliberalisme dat ons leven beheerst is slechts een recente uitvinding; vroeger was de staat veel minder terughoudend om in te grijpen in de economie voor het algemeen belang, en veel terughoudender om in te grijpen ten voordele van het privé-kapitaal. Hoeveel maatregelen konden we niet nemen met de budgetten die tijdens de financiële crisis van 2008 of de Covid-19 pandemie aan de particuliere sector werden toegekend! En laten we ons geen illusies maken: het huidige op groei gerichte economische systeem heeft het verzadigingspunt bereikt en zou vroeg of laat instorten, zelfs zonder ecologische druk, dat hebben de financiële crisis en de covidepandemie pijnlijk duidelijk gemaakt. Het is aan ons om te kiezen tussen een gecontroleerde inkrimping van de sectoren die niet bijdragen aan de samenleving en een herwaardering van essentieel werk, of getuige te zijn van een verschrikkelijke ineenstorting van beide.

De ernst van de ecologische crisis vereist dat we het economisch systeem fundamenteel herzien om alle burgers binnen de grenzen van de planeet een fatsoenlijke levensstandaard te garanderen. Daarom roepen wij de regering van de EU op om groei als economische doelstelling op te geven en een sociaal rechtvaardig Europees ecologisch noodplan te lanceren om de economie fundamenteel te hervormen, onder democratische controle.

Eisen

1. Afzien van economische indicatoren als maatstaf voor welvaart

Het BBP is een gebrekkige indicator die economische welvaart inadequaat meet omdat het de welvaart van het kapitalisme meet, niet de welvaart van mens en milieu. De Verenigde Naties zijn het erover eens dat het BBP “ten onrechte is gebruikt als een vervangende indicator voor algehele maatschappelijke ontwikkeling en welzijn”. Het niet langer gebruiken van het BBP zou bijdragen aan een mentaliteitsverandering op lange termijn, waarbij welzijn in plaats van economische groei centraal komt te staan in de politieke belangen. De GrowthKills-campagne eist dat regeringen stoppen met het gebruik van welke economische indicator dan ook om welvaart te meten.

2. Het creëren van soevereine volksvergaderingen

Alleen stabiele en betrouwbare democratieën die zorgen voor het algemeen welzijn kunnen een sociale beweging voortbrengen die in staat is om een ineenstorting van het systeem te stoppen. De vele ervaringen die de afgelopen 3 jaar zijn opgedaan inzake burgervergaderingen over klimaat (citizen’s assemblies) hebben aangetoond dat mensen die onafhankelijk zijn geïnformeerd door de wetenschap, resoluties aannemen ten gunste van een overheidsbeleid dat gericht is op toereikendheid (sufficiëntie) en drastische vermindering van het verbruik van goederen, grondstoffen of energie. Burgerparticipatie versterkt de representatieve democratie omdat deze niet wordt beïnvloed door belangengroepen en omdat mensen de kans krijgen om echt over hun toekomst te beslissen. Daarom pleiten we voor de oprichting van permanente en soevereine volksvergaderingen met bindende garanties op nationaal en regionaal niveau.

3. Bedrijven de werkelijke kosten van hun activiteiten laten betalen

Geëxternaliseerde kosten zijn kosten die door bedrijven worden gemaakt en door de maatschappij als geheel worden betaald. Een fabriek kan bijvoorbeeld water vervuilen door afval in de rivier te dumpen zonder daarvoor te betalen. Door deze milieu- en sociale kosten af te wentelen, voeden bedrijven straffeloos de milieucrises. Wij eisen dat regeringen bedrijven laten betalen voor hun milieuschade, inclusief voor hun uitstoot van broeikasgassen, maar ook voor al hun misdaden tegen de levende wereld.

4. Stop overconsumptie

Een minderheid van de mensen consumeert boven de limieten van de planeet. We zijn dus niet in gelijke mate schuldig aan de stijgende temperaturen. Deze overconsumptie van goederen, energie en bepaalde diensten is schadelijk voor ons welzijn en dat van de planeet. Het dient alleen om een handvol multinationals en miljardairs steeds rijker te maken. De meest vervuilende producten en diensten moeten worden verboden of het gebruik ervan moet worden beperkt. We eisen ook een verbod op alle reclame voor milieu vernietigende producten en strengere kwaliteitsnormen voor producten om geplande veroudering te voorkomen.

5. De commons terugwinnen

In plaats van essentiële grondstoffen toe te eigenen voor persoonlijk gebruik, moeten ze worden behandeld als gemeengoed: gedeeld en onderhouden onder democratische controle voor eerlijk gebruik door iedereen. We eisen de socialisatie van gemeenschappelijke goederen zoals water, energie, transport, gezondheid, onderwijs, huisvesting, enz. Het terugvorderen van deze commons zou ze onttrekken aan de controle van particuliere winstbelangen en ze onder collectief en democratisch beheer plaatsen van de mensen die ze produceren en die ervan profiteren. Dit is de sleutel tot sociale rechtvaardigheid, omdat het de toegang tot essentiële goederen en diensten voor iedereen zou garanderen.

Algemene opmerkingen

  • We vermijden de term degrowth om connotaties en misverstanden te vermijden. Ontgroening wordt gedefinieerd als de afname van consumptie en productie, niet van het BBP tegen elke prijs. Het maakt niet uit of de afnemende maatregelen het BBP positief of negatief beïnvloeden.
  • Wij stellen bewust geen alternatieve economische indicator voor het BBP voor om af te stappen van het idee dat er indicatoren moeten worden gebruikt. Het is aan de volksvergaderingen om hierover te beslissen.
  • De maatregelen die wij voorstellen zijn noodmaatregelen voor een eerste fase van de overgang. Het is aan de volksvergadering om te beslissen wat er daarna moet gebeuren, en met name hoe de uitvoerende macht radicaal transparant en verantwoordelijk kan worden gemaakt.

Referenties

Aanvullende bronnen